Ενημέρωση

Ολοκληρώνονται οι Τοπικές Κοινοτικές Συνελεύσεις του Δημάρχου

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των Τοπικών Κοινοτικών Συνελεύσεων που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, με την τελευταία Τοπική Κοινοτική Συνέλευση

εγγραφές εγγραφές νέων μελών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου. Διδάσκονται πνευστά και κρουστά για παιδιά ηλικίας από 10 ετών και άνω. Για παιδιά ηλικίας 9 ετών ( περιορισμένος αριθμός) λειτουργεί τμήμα προετοιμασίας με

Ανακοίνωση για εγγραφές μετεγγραφές ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων, οι οποίοι θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 στο ΓΕΛ και οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει και οριστικοποιήσει την εγγραφή των παιδιών τους να προσέλθουν μέχρι την έναρξη το

9,2 εκατομμύρια ευρώ για έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόσκληση ύψους 6.899.326 ευρώ για «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με αθνξκή ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ηελ νπνία απνθάζηζε ην Yπνπξγείν θαη ην γεγνλόο όηη ηα ζρνιεία ηνπ Καξπελεζίνπ κνξηνδνηνύληαη πιένλ κε 2 κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο ππεξέηεζεο, ην Δ.Σ ηεο ΕΛΜΕ Επξπηαλίαο ζεσξεί απαξάδεθην όηη γηα κηα αθόκα θνξά ε θπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο δε ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζπλζήθεο

Συνεχίζονται επιτυχώς οι Τοπικές Κοινοτικές Συνελεύσεις του Δημάρχου Αγράφων

 

Συνελεύσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγράφων πραγματοποιούνται από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπ

Λαϊκή συνέλευση στην Τ.Κ. Χελιδόνας

Λαϊκή συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Τ.Κ. Χελιδόνας, κάνοντας μια