Ενημέρωση

9,2 εκατομμύρια ευρώ για έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόσκληση ύψους 6.899.326 ευρώ για «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με αθνξκή ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ηελ νπνία απνθάζηζε ην Yπνπξγείν θαη ην γεγνλόο όηη ηα ζρνιεία ηνπ Καξπελεζίνπ κνξηνδνηνύληαη πιένλ κε 2 κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο ππεξέηεζεο, ην Δ.Σ ηεο ΕΛΜΕ Επξπηαλίαο ζεσξεί απαξάδεθην όηη γηα κηα αθόκα θνξά ε θπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο δε ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζπλζήθεο

Συνεχίζονται επιτυχώς οι Τοπικές Κοινοτικές Συνελεύσεις του Δημάρχου Αγράφων

 

Συνελεύσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγράφων πραγματοποιούνται από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπ

Λαϊκή συνέλευση στην Τ.Κ. Χελιδόνας

Λαϊκή συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Τ.Κ. Χελιδόνας, κάνοντας μια

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου  που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά τους στο Δημαρχείο,

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

 Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74 ΚΥΑ παρέχεται στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.

Για τη χορήγηση

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ για τους συμμετέχοντες των Πανελληνίων εξετάσεων

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βάσεων των Σχολών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν της φετινής Πανελλήνιας σχολικής διαγωνιστικής διαδικασίας, νιώθω άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα υπερήφανος για τους επιτυχόντες μαθητές των σχολικών μονάδων το

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Διανομή Αγαθών» του Δήμου Αγράφων – Ποιά τα Δικαιολογητικά – Κριτήρια και Προθεσμίες

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγράφων  που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού στις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φ